Од среда, 17 април, „Нова Македонија“ ќе започне со објавување серија одговорени прашалници од нашите претседателски кандидати, според прашања поставени од Марсел Пруст, еден од најславните писатели на 20 век. Пруст е познат по својата интроспективна природа и способноста во своите описи „да ја фати“ суштината на човековата природа и...
Колишевски бил еден од ретките југословенски револуционери што имале храброст да му се спротивстават за некои јазични ставови на Ј.Б. Тито. Во дискусија за јазикот на седница на Извршниот комитет на СКЈ во 1963 година, тој, меѓу другото, му рекол на врховниот командант: „Впрочем, кога се работи за рамноправност...
Како одговор на многубројните коментари и реакции во врска со неговата претходна колумна во „Нова Македонија“ за автокефалноста на Македонската православна црква, митрополитот повардарски Агатангел, уште еднаш, во интерес на целата македонска јавност, се навраќа на ова за нас извонредно битно прашање. Во исклучително конструктивен и аргументиран обемен осврт, насловен...
В петок, во специјален прилог на четири страници од нашиот дописник од Стразбур, Тони Гламчевски, прочитајте за мониторингот на Комитетот на министрите на Советот на Европа за (не)извршувањето на пресудите на Судот за човекови права од страна на Бугарија.
Од пе­ток, 8 март 2024 го­ди­на, „Но­ва Ма­ке­до­ни­ја“ за­поч­ну­ва се­ри­јал на те­ма­та „Македон­ски со­стој­би: Де­та­ли и гло­ба­ли за из­бор­на­та вр­тог­ла­ви­ца (Homo politicus наспро­ти Homo transitionis)“, од авто­рот Со­тир Ко­стов. Во се­ри­ја­лот, авто­рот се­стра­но ќе ги ана­ли­зи­ра по­ја­ви­те, про­це­си­те и од­но­си­те во на­ша­та др­жа­ва и оп­штес­тво во целост, да­вај­ќи од­го­во­ри...
Со викенд-изданието на „Нова Македонија“ читателите ќе ја добијат книгата „Каде одиш Македонијо“ на авторот Симон Кисковски. На триесеттина страници, авторот Кисковски, како врвен интелектуалец, филозоф, претприемач, информатичар, но пред се како патриот, дава кус пресек за македонската историја, но тежишниот осврт е на прашањата што се од суштинско значење...
Денес се навршуваат пет години од смртта на македонскиот драмски писател Горан Стефановски, член на МАНУ надвор од работниот состав, па, оттука, текстот е обид денешнава македонска стварност да се опише со Горановите зборови. Каква е таа македонска стварност? Какви се времињата во кои ние живееме денес? Утре (27 ноември 2023)...
Во утрешното печатено издание и на порталот на „Нова Македонија“ прочитајте ја колумната на професорката Билјана Ванковска. Треба ли да потсетиме каков насилнички и лажиран чин беше изборот на Талат Џафери? Нешто што го видовме со свои очи! Какви срамни и противуставни закони се донесоа оттогаш, како криминално го сменија...
Македонија е меур – систем затворен самиот во себе, додека властодршците газат и уништуваат сè пред себе само заради задоволување на ситни лични интереси. Сè повеќе станува извесно местото на науката во македонското општество и ставот што го наметнува естаблишментот, со премолчаната, но јасно препозната максима: Научни проекти –...
Кој е македонскиот наратив, македонската национална приказна и како македонскиот наратив се менуваше од 1945 година до денес, посебно во последните пет години? Кој е македонскиот наратив за византискиот и средновековниот период? Одговорот на овие прашања, според мое мислење, барем во делот на градење/зачувување на македонската национална свест, го...