Од среда, 17 април, „Нова Македонија“ ќе започне со објавување серија одговорени прашалници од нашите претседателски кандидати, според прашања поставени од Марсел Пруст, еден од најславните писатели на 20 век. Пруст е познат по својата интроспективна природа и способноста во своите описи „да ја фати“ суштината на човековата природа и...
Како одговор на многубројните коментари и реакции во врска со неговата претходна колумна во „Нова Македонија“ за автокефалноста на Македонската православна црква, митрополитот повардарски Агатангел, уште еднаш, во интерес на целата македонска јавност, се навраќа на ова за нас извонредно битно прашање. Во исклучително конструктивен и аргументиран обемен осврт, насловен...
В петок, во специјален прилог на четири страници од нашиот дописник од Стразбур, Тони Гламчевски, прочитајте за мониторингот на Комитетот на министрите на Советот на Европа за (не)извршувањето на пресудите на Судот за човекови права од страна на Бугарија.
Од пе­ток, 8 март 2024 го­ди­на, „Но­ва Ма­ке­до­ни­ја“ за­поч­ну­ва се­ри­јал на те­ма­та „Македон­ски со­стој­би: Де­та­ли и гло­ба­ли за из­бор­на­та вр­тог­ла­ви­ца (Homo politicus наспро­ти Homo transitionis)“, од авто­рот Со­тир Ко­стов. Во се­ри­ја­лот, авто­рот се­стра­но ќе ги ана­ли­зи­ра по­ја­ви­те, про­це­си­те и од­но­си­те во на­ша­та др­жа­ва и оп­штес­тво во целост, да­вај­ќи од­го­во­ри...
Со викенд-изданието на „Нова Македонија“ читателите ќе ја добијат книгата „Каде одиш Македонијо“ на авторот Симон Кисковски. На триесеттина страници, авторот Кисковски, како врвен интелектуалец, филозоф, претприемач, информатичар, но пред се како патриот, дава кус пресек за македонската историја, но тежишниот осврт е на прашањата што се од суштинско значење...
Денес се навршуваат пет години од смртта на македонскиот драмски писател Горан Стефановски, член на МАНУ надвор од работниот состав, па, оттука, текстот е обид денешнава македонска стварност да се опише со Горановите зборови. Каква е таа македонска стварност? Какви се времињата во кои ние живееме денес? Утре (27 ноември 2023)...
Македонија е меур – систем затворен самиот во себе, додека властодршците газат и уништуваат сè пред себе само заради задоволување на ситни лични интереси. Сè повеќе станува извесно местото на науката во македонското општество и ставот што го наметнува естаблишментот, со премолчаната, но јасно препозната максима: Научни проекти –...
Во саботниот број на печатеното издание на „Нова Македонија“, на македонски и на англиски јазик, интегрално ја пренесуваме нацрт-резолуцијата на професорот Игор Јанев, што тој предлага да биде поднесена во Обединетите нации (ООН) со цел за остварување на правото на државава да биде ословувана како Република Македонија. Многу полемики во...
Утре во печатеното издание на Нова Македонија прочитајте сведоштво на еден од креаторите на македонскиот Устав за генезата на вметнатиот политичко-правен и лингвистички фелер во преамбулата Генезата на хибридното фелер-решение во преамбулата на македонскиот устав, што ги произведе мноштвото досегашни непредвидени состојби генерирани во македонското општество, предупредува дека со новите...
Пресингот на јавноста, пред сѐ ефектуирањето на протестот на Здружението на археолози на Македонија, резултираше групата пратеници-предлагачи да го повлечат предлогот за измени на Законот за заштита на културното наследство од сетот на деветте закони што треба да претрпат измени за да се овозможи побрза изградба на автопатиштата на...