Претплата

Детали за уплатата:

1. Примач:  РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ
2. Сметка на примачот: 210061231630120
3. Банка на примачот:  Тутунска Банка ад Скопје
4. Цел на дознака: Претплата на весникот “Нова Македонија”

ИНФОРМАЦИИ
тел:  +389(0)2 55 11 755
+389(0)2 55 11 740
+389(0)2 55 11 734
факс: + 389 (0) 2 30 60 651
e-mail: [email protected]