Сотир Костов

Од пе­ток, 8 март 2024 го­ди­на, „Но­ва Ма­ке­до­ни­ја“ за­поч­ну­ва се­ри­јал на те­ма­та „Македон­ски со­стој­би: Де­та­ли и гло­ба­ли за из­бор­на­та вр­тог­ла­ви­ца (Homo politicus наспро­ти Homo transitionis)“, од авто­рот Со­тир Ко­стов. Во се­ри­ја­лот, авто­рот се­стра­но ќе ги ана­ли­зи­ра по­ја­ви­те, про­це­си­те и од­но­си­те во на­ша­та др­жа­ва и оп­штес­тво во целост, да­вај­ќи од­го­во­ри на по­ве­ќе про­во­ка­тив­ни пра­ша­ња: да­ли де­мо­кра­ти­ја­та во Маке­до­ни­ја е „де­мо­кра­ти­ја без на­род“, да­ли на­ше­то оп­штес­тво е „ед­но оп­штес­тво за си­те“ или „бе­срам­но оп­штес­тво“, има ли де­мо­кра­ти­ја во по­ли­тич­ки­те пар­тии, зо­што нема­ме де­мо­крат­ска по­ли­тич­ка кул­ту­ра, а има­ме ане­мич­но оп­штес­тво, од кои при­чи­ни прав­на­та др­жа­ва (вла­де­е­ње­то на пра­во­то) е ал­ка/ус­лов што не­до­сти­га…