Ознака: раз­вој

Ан­ге­ло­ски: Го­ле­ми мож­но­сти за гра­деж­ни­те ком­па­нии и за раз­вој на...

За­си­лу­ва­ње на еко­ном­ска­та со­ра­бо­тка ме­ѓу де­лов­ни­те ен­ти­те­ти од на­ша­та зем­ја и од Бел­град, со цел уна­пре­ду­ва­ње на еко­ном­ска­та со­ра­бо­тка, бе­ше фо­ку­сот на сред­ба­та на...