Како да се спаси економскиот раст во силно задолжените земји во развој

За земјите во развој, економскиот раст останува суштински елемент за успешните должнички договори. Но дури и во најдобар случај, растот на овие земји најверојатно ќе биде побавен и домашно ориентиран, барајќи комбинација за подлабоко намалување на долгот и подолги временски рокови

Оваа година може да се покаже како погубна за светот во развој, бидејќи сè повеќе земји се зафатени од должнички кризи. Неколку веќе се во фаза на неплаќање на долговите, а на голем број други итно им треба олеснување на долгот за да се спречат економскиот колапс и остриот пораст на сиромаштијата. Актуелниот одговор на должничките кризи е да се преговара за сложените пакети што ги вклучуваат задолжената земја, меѓународните финансиски институции (МФИ) и другите надворешни кредитори. Домашните сопственици на обврзници, синдикатите и другите исто така играат улога, бидејќи тие имаат свои интереси што ги штитат. Процесот на договарање меѓу сите овие страни може да биде долг и да содржи значителни домашни и глобални напори за манипулирање со исходот, со префрлање поголем товар на загуби на други, дури и кога условите во задолжената земја продолжуваат да се влошуваат.
Подемот на пазарите во развој како главни билатерални официјални кредитори додаде дополнителна сложеност на и онака тешкиот процес. Освен што ја усложнува координацијата, хетерогеноста меѓу доверителите може да ослободи повеќе деструктивни процеси водени од самоисполнувачки очекувања, како што се ненадејните промени на капиталот и банкарските кризи. Клучот за да се направат должничките договори попривлечни за сите страни е да се дизајнираат на начин што ќе ги отклучи можностите за раст. Изгледите за доволно големи придобивки ќе ги привлечат сите страни на преговарачката маса, бидејќи тие ќе може да ги споделат меѓу себе придобивките што ги ослободува таквиот пакет.
Резолуцијата на долгот што го поттикнува растот бара тристран договор. Задолжените влади можат да си дозволат да инвестираат во можности за раст и да ги намалат непродуктивните и неефикасни расходи само доколку се обезбедат дополнителни ресурси. МФИ можат безбедно да ги позајмуваат тие ресурси само доколку постојните доверители се согласат на намалување (и намирување на долгот). Постојните доверители, пак, ќе обезбедат олеснување на долгот само ако МФИ можат да применат ефективни условувања за да обезбедат дека задолжените влади одржуваат соодветни политики за раст.

Со оглед на тоа што се наѕира нов бран на задолжувања, некои од елементите на таквите големи зделки мора да се ажурираат и приспособат на новите глобални реалности. Едно клучно прашање е поврзано со природата на можностите за раст. Неодамнешните случувања, како што се деглобализацијата, напорите за декарбонизација и падот на моделот на раст ориентиран кон извоз, веројатно го намалија потенцијалот за раст на земјите со ниски приходи. Но, еднакво важно, идниот раст би бил уште помал во отсуство на нови инвестиции што ќе ја приспособат патеката на раст на новите реалности.
Доколку новите можности за раст добијат ново финансирање и се профитабилни, тие можат да ја намалат потребата за намалување на долгот, барем делумно да се спротивстават на ефектот од падот на можностите за раст поврзан со трговијата. Овие можности и потреби за финансирање се најјасни и најсуштински во однос на зелената транзиција. Климатските промени најмногу ги повредуваат изгледите за раст во земјите со ниски приходи, делумно поради нивната географска локација, а делумно поради поголемата ранливост и неможноста на нивното население да ги ублажи климатските ризици.
Бидејќи глобалните цени на храната се очекува да варираат пошироко во наредните години, адаптацијата вклучува и подобрување на безбедноста на храната. За возврат, ублажувањето ќе се фокусира на генерирање енергија на чисти начини, користејќи соларни и ветерни технологии, кои бараат однапред оптоварени инвестиции. За да се случи ова, мора да се промени пристапот на МФИ. Условноста мора да се приспособи на новите развојни предизвици. Таа мора да ја прифати новата агенда за раст и да го префрли својот фокус од пренагласување на макроекономските цели на општествено прифатливи политики што го поддржуваат императивот за зелен раст. Со тоа што исплатите на растот веројатно ќе траат подолго, условеноста мора да се воведе соодветно.

Повеќе отколку во минатото, МФИ ќе треба рано да обезбедат нови финансии, додека задолжените земји повторно не воспостават досие за кредитната способност и пристапот на пазарот додека управуваат со транзицијата кон нова патека на раст. Со оглед на вредните можности за раст, големината на заемите на МФИ и износот на потребното намалување на долгот може да бидат негативно поврзани. Амбициозна програма за кредитирање што финансираше амбициозна програма за реформи треба да доведе до високи стапки на раст и на тој начин да бара помало намалување на долгот.
Поделбата на товарот е посложена денес, поради растот на долгот на приватниот пазар и порастот на нови кредитори. Доколку новите официјални доверители претрпат големи загуби во однос на своите побарувања, тие може да очекуваат да имаат поголем удел за тоа како се развиваат принципите за преструктурирање на долгот. На краток рок, принципите мора да се применат на флексибилни начини за да се олесни напредокот.
Економскиот раст останува суштински елемент на успешните должнички договори. Но, дури и во најдобри околности, растот на земјите во развој веројатно ќе биде побавен и повеќе домашно ориентиран, барајќи комбинација од подлабоко намалување на долгот и подолг временски рок. За реализација на нови можности за инвестирање ќе бидат потребни нови финансиски средства и нови облици на условеност. И новото финансирање ќе мора да дојде рано и во голема мера од МФИ, додека земјите во развој не тргнат по нови патеки за раст.

Дани Родрик е професор по меѓународна политичка економија на школата „Кенеди“ на универзитетот „Харвард“. Реза Бакир е истакнат соработник во центарот за бизнис и управување „Мосавар-Рахмани“, како дел од школата „Кенеди“ на универзитетот „Харвард“. Ишак Диван е истражувачки директор во Лабораторијата за финансирање на развојот.