Фото: Пиксабеј

Според податоците на германската компанија „Битком“, секој граѓанин дома треба да има осум папки во кои ќе ги архивира најважните документи. Добрата вест е дека не треба секој документ да се чува засекогаш и дигиталната копија е доволна за многу работи. Но она што треба да се чува во оригинал важи цел живот.
Такви документи се: извод од матичната книга на родените, крштелница, венчаница/развод на брак, документ со кој црквата го поништува/разведува бракот, тестамент, уверение за наследство, смртовници на членови на семејството, медицински наод, уверение за обука, потврда за завршено образование, документи за пресметка на пензија, доказ за сопственост на куќата, полиса за животно осигурување и купопродажни договори за недвижен имот.
Има документи што се важни и мора да се чуваат одредено време, по што може да се фрлат. Таков е договорот за вработување, кој треба да се чува до следното работно место, по што е доволна дигитална копија.
Документи што мора да се чуваат привремено се: судска пресуда, судски налог, списи на предмет, документи за наплата на побарувањата преку извршна постапка, поважни сметки, банкарски извод за капитални добивки (дигитален), потврда за данок на доход (дигитален) и пресметка на плата (дигитален).