Пензискиот е систем што треба да создава гарантирана и разумна сума како доживотен приход

Пензискиот систем на земјата треба да биде дизајниран да создаде финансиска сигурност за пензионираните граѓани преку обезбедување гарантирана и разумна сума на доживотен приход. За жал, не сите земји го исполнуваат тој идеал – а некои се помалку успешни од другите.
За да ги пронајде петте земји со најдобри пензиски системи и како тие се квалификуваат како такви, „ГО банкинг рејтс“ ги разгледа податоците објавени од глобалниот пензиски индекс на институтот „Мерсер ЦФА“ за 2021 година.
Трите подиндекси, кои ја создаваат вкупната вредност на индексот за пензискиот систем на секоја земја, се пондерирани за да ја одразат нивната севкупна важност.
Земајќи ги предвид сите достапни податоци и нивната анализа, погледнете кои се петте земји со најдобри пензиски системи.

1. Исланд
Оценка: А
Вкупна вредност на индексот: 84,2
Подиндекс на адекватност: 82,7
Подиндекс на одржливост: 84,6
Подиндекс на интегритет: 86,0

Анализа на рангирањето: ова е прва година како Исланд е вклучен во индексот, а на прво место е до Холандија, со вкупна вредност на индексот од 84,2. Таа е рангирана на првото место во однос на соодветноста и одржливоста меѓу 43 пензиски системи. Сепак, неговиот подиндекс на интегритет се рангира пониско, на седмото место.
Вид на пензискиот систем: исландскиот пензиски систем се состои од државна пензија со две компоненти: задолжителни професионални пензиски шеми што бараат придонеси и од работодавачите и од вработените, и доброволни придонеси за пензии одобрени од Владата.
Како може да се подобри системот: еден начин на кој исландскиот систем за пензионирање може да се подобри е да се подигне старосната граница за пензионирање за да се одржи чекор со очекуваниот животен век.

2. Холандија
Оценка: А
Вкупна вредност на индексот: 83,5
Подиндекс на адекватност: 82,3
Подиндекс на одржливост: 81,6
Подиндекс на интегритет: 87,9

Анализа на рангирањето: во индексот за 2020 година, Холандија го зазеде првото место според вкупната вредност на индексот. Меѓутоа, за 2021 година, пензискиот систем на Исланд постигна различни резултати во однос на соодветноста и одржливоста, рангирајќи се на првото место во секоја од нив, оставајќи ја Холандија на второто место.
Вид на пензискиот систем: холандскиот пензиски систем се состои од јавна пензија со рамна стапка и квазизадолжителна професионална пензија поврзана со приходите поврзани со индустриски договори.
Како може да се подобри системот: еден фактор што би го зголемил вкупниот индекс за земјата е зголемувањето на нивото на заштеди на домаќинствата, како и намалување на нивото на долгот на домаќинствата.

3. Данска
Оценка: А
Вкупна вредност на индексот: 82
Подиндекс на соодветност: 81,1
Подиндекс на одржливост: 83,5
Подиндекс на интегритет: 81,4
Анализа на рангирањето: Данска го зазеде третото место за вкупната вредност на индексот. И иако земјата беше рангирана на второ место за одржливост и на четврто место за соодветност, таа го намали интегритетот на 13-то.
Вид на пензискиот систем: Данскиот пензиски систем е повеќеслоен и се состои од јавен основен пензиски план, дополнителна пензија проверена според средствата, план за дефинирани придонеси за целосно финансирање и задолжителни професионални планови.
Како може да се подобри системот: еден начин на кој може да се зголеми вкупната вредност на индексот за данскиот пензиски систем е земјата да бара од сите пензиски планови да ги објавуваат годишните извештаи.

4. Израел
Оценка: Б+
Вкупна вредност на индексот: 77,1
Подиндекс на адекватност: 73,6
Подиндекс на одржливост: 76,1
Подиндекс на интегритет: 83,9

Анализа на рангирањето: Израел е рангиран на 10-то место по адекватност, на четвртото по одржливост и на деветтото по интегритет од сите 43 пензиски системи.
Вид на пензискиот систем: израелскиот пензиски систем се состои од универзална државна пензија и приватни пензии со задолжителни придонеси од работодавачите и вработените.
Како може да се подобри системот: воведување заштита за членовите на приватните пензиски шеми во случај на лошо управување или измама.

5. Норвешка
Оценка: Б+
Вкупна вредност на индексот: 75,2
Подиндекс на соодветност: 81,2
Подиндекс на одржливост: 57,4
Подиндекс на интегритет: 90,2

Анализа на рангирањето: Норвешка е рангирана на третото место за релевантност, на 16-то за одржливост и на второто место за интегритет.
Вид на пензискиот систем: пензискиот систем во Норвешка вклучува пензија за социјално осигурување поврзана со заработката и задолжителни професионални пензиски планови. Достапни се и други доброволни планови.
Како може да се подобри системот: зголемување на износот на потребните придонеси за плановите за дефинирани придонеси, со што би се подигнало нивото на пензиските фондови.

Подготвил: Марјан Велевски