Фото: УКИМ

На свечен и традиционален начин, ректорот на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, проф. д-р Никола Јанкуловски промовираше 23 доктори на науки, кои одбраниле докторски дисертации на Медицинскиот факултет, Факултетот за драмски уметности, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, Градежниот факултет, Машинскиот факултет и Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сезмологија во Скопје.

Во доктори на наука беа промовирани:
– Слободанка Саздова Бурнеска , доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на неврологијата
– Нерон Поповски, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на ортопедијата
-Димитар Вељановски, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на радиологијата
Сашо Димоски, доктор по драмски уметности
-Нина Николиќ, доктор по драмски уметности
-Илија Циривири, доктор по драмски уметности
-Иван Китановски, доктор на техничко-технолошки науки, специјалност компјутерски науки и нженерство
-Панче Рибарски, доктор на информатички науки
-Методија Јанчески, доктор на информатички науки
-Бобан Јоксимоски, доктор на техничко-технолошки науки, специјалност компјутерски науки и инженерство, специјалност информатика
-Миле Партиков, доктор на технички науки
-Сеад Абази, доктор на технички науки, од областа на геотехниката
-Бојан Сусинов, доктор на технички науки, од областа на геотехниката
-Кристина Милкова, доктор на технички науки, од областа на градежништвото
-Ристо Попоски, доктор на технички науки по индустриско инженерство и менаџмент
-Билјана Матевска, доктор на технички науки по индустриско инженерство и менаџмент
-Трајче Велковски, доктор на технички науки по индустриско инженерство и менаџмент
-Јелена Џокиќ, доктор на технички науки по машинство
-Васе Јорданоска, доктор на технички науки по машинство
-Цветанка Велкоска, доктор на технички науки по машинство
-Јордан Бојаџиев, доктор на технички науки од областа на земјотресното инженерство
-Никола Наумовски, доктор на технички науки од областа на земјотресното инженерство
-Милош Стокуќа, доктор на технички науки од областа на земјотресното инженерство