Приходи од продажби
Според единечниот биланс на успех, во периодот јануари-март 2024 година продажбите достигнуваат 3.419.742.486 денари, што е за 10 отсто повеќе во споредба со истиот период од минатата година. Вкупните консолидирани продажби, пак, достигнуваат 4.925.260.049 денари, што е за 13 отсто повеќе во споредба со истиот период од минатата година.

Продажби според региони
Консолидираните продажби остварени на домашниот пазар се зголемени за 11 отсто, а вкупниот консолидиран извоз на компанијата е зголемен за 14 отсто. Од вкупните консолидирани продажби, 27 отсто се остварени на домашниот пазар, додека, пак, 73 отсто се остварени на странските пазари. Гледано според региони, во земјите од Југоисточна Европа се остварени 26 отсто, во земјите од Западна Европа (ЕУ и ЕФТА) се остварени 24 отсто, во земјите од Источна Европа (ЗНД, УКР…) се остварени 22 отсто, а на другите пазари е остварен 1 отсто од вкупните консолидирани продажби.
Најголем пораст кај поголемите извозни пазари, во споредба со минатата година, бележат продажбите остварени во Велика Британија, во износ од 119.813.384 денари, кои се зголемени за 4 пати; потоа во Грузија, каде што се зголемени за 3 пати, како и во Украина, каде што се зголемени за 2,5 пати. Потоа следуваат оние во Унгарија (раст од 65 отсто), Романија (раст од 27 отсто), Албанија (раст од 27 отсто), во Полска (раст од 20 отсто), Италија (раст од 12 отсто), Хрватска (раст од 11 отсто), во Ерменија (раст од 10 отсто), Словенија (раст од 10 отсто), Србија (раст од 10 отсто), во Грција (раст од 10 отсто) итн.

Продажби според групи производи
Гледано според групи производи, во структурата на вкупните консолидирани продажби најголемо учество заземаат производите од сегментот фармација, и тоа 91 отсто. Од нив поголем удел имаат антибиотиците со 31 отсто, препаратите ОТЦ со 19 отсто, кардиолошките препарати со 12 отсто, невролошките препарати со 11 отсто од вкупните консолидирани продажби итн. Сегментот хемија, козметика и билкарство учествува со 9 отсто во вкупните консолидирани продажби, поточно хемија учествува со 2 отсто, козметика со 6 отсто, а билкарство учествува со 1 отсто. Вкупните продажби бележат пораст кај сите профитни центри во споредба со остварените во истиот период од 2023 година. Сегментот фармација бележи раст од 14 отсто, хемија раст од 3 отсто, козметика раст од 5 отсто и билкарство раст од 8 отсто.

Инвестиции
Во 2024 година, во насока на посветеноста за постојана модернизација и за проширување на производствените капацитети, производствените волумени и на асортиманот, „Алкалоид“ АД Скопје ја комплетира реализацијата на својот најголем инвестициски потфат во последните две децении – новиот погон за производство на цврсти фармацевтски форми Таблетно одделение 2.0 и придружните технички простории. Новиот техничко-технолошки капацитет, чија цел е повеќе од двојно зголемување на обемот и поголема флексибилност во производството на цврсти фармацевтски форми, зафаќа површина од 6.200 м2 (производствени и технички простории), а за него „Алкалоид“ вложи вкупно 19,4 милиони евра. Вкупните инвестиции во основни средства во периодот јануари-март 2024 година изнесуваат 298.250.975 денари.

Иновации
„Алкалоид“ во изминативе години започна процес на редизајнирање на постојни генерички фармацевтски производи за нови индикации, со цел создавање лекови со додадена вредност што овозможуваат третирање и задоволување на потребите на индивидуални или на специфични групи пациенти. Стратегиските инвестиции за модернизација на производственото портфолио доведоа до успешен развој на првиот патентиран лек со додадена вредност на „Алкалоид“, наменет, пред сѐ, за третман на рефлуксен езофагитис и на гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). Лекови од прв избор во третманот на рефлуксен езофагитис и на ГЕРБ се т.н. инхибитори на протонска пумпа, група во која спаѓа и „омепразолот“, кои најчесто се достапни во форма на гастрорезистентни таблети и капсули, како и на прашок за растворање. За првпат во историјата, од „Алкалоид“ е развиена течна форма на лекот „омепразол“, готов за употреба.
За пероралниот раствор „омепразол“, „Алкалоид“ го доби првиот интернационален патент за лек со додадена вредност (Value Added Medicine – VAM), а првите одобренија за ставање во промет на овој иновативен лек веќе се доделени за македонскиот пазар и за пазарот во Обединетото Кралство. Во тек се регистрациските постапки за земјите во Европа и за пазарите на Европската Унија, при што се очекува добивање одобренија за ставање на лекот во промет и негово последователно лансирање.

Резултати од работењето
Единечната добивка пред финансиските трошоци, даноците и пред амортизацијата (ЕБИТДА), која изнесува 659.500.874 денари, бележи зголемување од околу 10 отсто, додека, пак, единечната нето-добивка изнесува 390.910.925 денари и е зголемена исто така за 10 отсто.
Консолидираната добивка пред финансиските трошоци, даноците и пред амортизацијата (ЕБИТДА) достигна 804.400.748 денари и бележи раст од 6 отсто, додека, пак, консолидираната нето-добивка во износ од 479.529.291 денари е зголемена за 9 отсто.
При извршувањето на оперативните активности, „Алкалоид“ АД Скопје ангажира повеќе од 1.000 домашни доставувачи.

Вработени
Во периодот јануари-март 2024 година во „Алкалоид“ АД Скопје се реализирани 90 нови вработувања во РС Македонија. Со одлука на Управниот одбор на „Алкалоид“ АД Скопје, во март 2024 година е одобрен и исплатен регрес за користење годишен одмор за вработените во компанијата, во висина на нето-износ од 40.500 денари. Групацијата „Алкалоид“ има 2.910 вработени, од кои 2.215 се во земјава, а 695 се вработени во капитално поврзаните друштва во странство.

Податоци за акциите
Акциите на „Алкалоид“ АД Скопје котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност од 2002 година и важат за едни од најтргуваните и најликвидните акции на Берзата. Цената на акцијата во периодот јануари-март 2024 година се движеше од 18.151,00 до 20.900,00 денари или просечно 19.602,82 денари за една акција. На 31.3.2024 година акциите на „Алкалоид“ АД Скопје беа во сопственост на 5.596 акционери, физички и правни лица, a пазарната капитализација на компанијата изнесуваше над 29 милијарди денари.
На 1 април 2024 година, на Годишното собрание на акционерите, се одобрени пресметка и исплата на бруто-дивиденда за 2023 година, во износ од 772.931 илјада денари. Во согласност со дивидендниот календар, во мај 2024 година ќе започне исплатата на дивидендата во износ од 540 денари бруто, односно 486 денар нето за една акција. Дивидендата по акција за 2023 година е поголема за 10,2 отсто во однос на исплатената дивиденда по акција за 2022 година.

Бизнис-план за 2024 година
Бизнис-планот за 2024 година, донесен со одлука на Управниот одбор на „Алкалоид“ АД Скопје, на седницата одржана на 27.12.2023 година, предвидува инвестирање на околу 10 отсто од консолидираните приходи од продажби во материјални и во нематеријални средства, раст од 10 отсто на консолидираните продажби во однос на реализираните во 2023 година, како и раст од 7 отсто на консолидираниот профит пред оданочување во однос на 2023 година.
Бизнис-планот за 2024 година е базиран на очекувањата, проекциите и на можностите на тековните и на новите пазари и производи, достапни за компанијата во моментот на подготвувањето на планот. Околностите и настаните во 2024 година, а со тоа и остварените резултати, може да варираат од прикажаните во Бизнис-планот.

Очекувања за претстојниот период
Трендот на работење во отежнати економски услови, кои беа актуелни во изминатите неколку години, сосема е извесно дека ќе продолжи и во 2024 година. Доминантни предизвици беа инфлацијата и порастот на каматните стапки, кои сепак, според сите очекувања, би требало да влезат во зоната на стагнација, а можеби и мало опаѓање. Секако, безбедносните глобални кризи ги отежнуваат економскиот амбиент и предвидливоста, што секогаш може да повлијае и на цените на енергентите, да создаде тешкотии кај синџирите на испораки но и да повлијае на достапноста на одредени материјали.
Очекуваме во 2024 година да продолжиме по патеката на континуираниот раст базиран на можностите од нашите тековни инвестиции во новите производствени капацитети и опреми и вложувањата во развојно-истражувачките проекти, на тој начин создавајќи конкурентно портфолио и можности за ширење на пазарите. За остварување на овие цели ќе продолжиме и со нови вработувања во земјава, но и на странските пазари, притоа континуирано вложувајќи во издигнување и усовршување на нивото на знаења и вештини на нашите вработени и градење таленти.