„Македоника литера“ деновиве ја објави книгата книжевни студии „Низ лавиринтите на книжевното писмо“ на Ранко Младеноски, која содржи анализи и интерпретации на семиотичките лавиринти на книжевно-уметнички дела на автори од современата македонска книжевност и на две компаративни студии и два осврта за книги на странски автори. Тоа се анализи, толкувања и осврти на книжевни дела што оставиле значајни траги во литературата и кои предизвикале интерес кај книжевната критика и кај читателите. Повеќето трудови се посветени на познати македонски автори, како што се Блаже Конески, Славко Јаневски, Ташко Георгиевски, Гане Тодоровски, Петре М. Андреевски, Петре Бакевски, Георги Сталев, Радован П. Цветковски, Драги Михајловски, Венко Андоновски, но и неколку текста за автори од помладите генерации. Дури пет анализи се посветени на творештвото на Блаже Конески („Поетскиот палимпсест на Блаже Конески“, „Рациновиот дух во стиховите на Блаже Конески“, „Хипотекстот во поезијата на Блаже Конески“, „Симболиката на синтаксичките тријади во песната `Црква` од Блаже Конески“ и „Поетскиот ораториум на Блаже Конески“). Книгата содржи и неколку труда што претставуваат еманација на книжевните врски на македонската културна средина со други национални книжевности и култури, а во кои се интерпретираат книжевни и книжевно-научни дела на неколку автори: Михаил Булгаков, Горан Калоѓера, Стјепан Томаш и Етгар Керет.
Ранко Младеноски дипломирал, магистрирал и докторирал на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Работел како новинар, уредник и лектор во повеќе весници, а бил уредник и во неколку книжевни списанија. Денес работи на Катедрата за македонски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет во Штип.