Ознака: Ветерански турнир

Викендов трет ве­те­ран­ски турнир во за­бр­зан шах

Здру­же­ни­е­то „Ша­хов­ски клуб на ве­те­ра­ни Скоп­је 72“, во со­ра­бо­тка со Спорт­ска­та фе­де­ра­ци­ја на сле­пи и сла­бо­вид­ни ли­ца, утре и задутре ќе го ор­га­ни­зи­ра тре­ти­от...