Фото: Ша­хов­ски клуб на ве­те­ра­ни Скоп­је 72

Здру­же­ни­е­то „Ша­хов­ски клуб на ве­те­ра­ни Скоп­је 72“, во со­ра­бо­тка со Спорт­ска­та фе­де­ра­ци­ја на сле­пи и сла­бо­вид­ни ли­ца, утре и задутре ќе го ор­га­ни­зи­ра тре­ти­от ве­те­ран­ски ша­хов­ски тур­нир во за­бр­зан шах (де­вет ко­ла, швај­цар­ски си­стем), на­ре­чен „Гроз­до­бер­ски“, кој ќе се одр­жи во про­сто­ри­и­те на Со­ју­зот на сле­пи и сла­бо­вид­ни ли­ца во Скоп­је (позади Универзална сала).

Бро­јот на учес­ни­ци­те е ли­ми­ти­ран на 24 ша­хов­ски ве­те­ра­ни по­ра­ди огра­ни­че­ни­те про­стор­ни мож­но­сти, а тем­по­то на игра е 20 ми­ну­ти, плус 15 се­кун­ди за се­кој оди­гран по­тег поч­ну­вај­ќи од пр­ви­от, по играч. Фе­де­ра­ци­ја­та на сле­пи и сла­бо­вид­ни ли­ца на тур­ни­рот ќе при­ја­ви свои ша­хи­сти-кан­ди­да­ти за ре­пре­зен­та­ци­ја­та на Ма­ке­до­ни­ја, ко­ја, пак, го­ди­на­ва ќе на­ста­пи на екип­но­то Свет­ско пр­венс­тво (СП) за ве­те­ра­ни во Стру­га (19-28 сеп­тем­ври). Пр­ви­те пет ко­ла ќе се игра­ат утре, со по­че­ток од 11 ча­сот, а во исти­от тер­мин в недела и пре­о­ста­на­ти­те че­ти­ри. По­бед­ни­кот на тур­ни­рот ќе до­бие 4.000 де­на­ри, вто­ри­от 3.000, тре­ти­от 2.000, че­твр­ти­от 1.500 и пет­ти­от 1.000 де­на­ри.

Че­твр­ти­от и пос­ле­ден тур­нир од оваа се­ри­ја на ве­те­ран­ски тур­ни­ри во за­бр­зан шах, кои ги ор­га­ни­зи­ра здру­же­ни­е­то „Ша­хов­ски клуб на ве­те­ра­ни Скоп­је 72“, пред­ви­де­но е да се одр­жи на 18 и 19 но­ем­ври, по што ќе би­де поз­нат и вкуп­ни­от по­бед­ник за 2023 го­ди­на.

Г.И.