Ознака: Ку­вајт

Ла­за­ров: Игра­чи­те по­ка­жаа карактер

Со вто­ра­та тест-сред­ба и по­бе­да со 22-21 (11-12) про­тив Ку­вајт, ма­ке­дон­ска­та ма­шка ра­ко­мет­на ре­пре­зен­та­ци­ја го за­вр­шува пр­ви­от дел од под­го­то­вки­те, кои се одр­жаа во...