Ознака: креативна работилница

Креативна работилница за најмладите, поетско матине и награди за најдобрите...

Јубилејно издание на манифестацијата „Денови на културата“ во скопската општина Илинден Скопската општина Илинден на 14, 15 и 16 мај ги реализира традиционалните Денови на...

Кре­а­тив­на ра­бо­тил­ни­ца за сред­но­школ­ци: “За­поз­на­ва­ње со по­ет­ски­от уни­вер­зум на Ан­те По­пов­ски”

Во рам­ки­те на про­е­ктот „По­е­зи­ја во фар­мер­ки“, кој е со­ста­вен дел од сед­мо­то из­да­ние на ме­ѓу­на­род­на­та по­ет­ско-кул­тур­на ма­ни­фе­ста­ци­ја „Ан­те По­пов­ски-Ан­те­во пер­о“, во биб­ли­о­те­ка­та на...

Ајде да нацртаме како ја замислуваме музиката!

Креативна работилница во ОМБУ „Лазо Мицев-Рале“во Кавадарци Деновиве во просториите на ОМБУ „Лазо Мицев-Рале“ во Кавадарци се случи многу необична и несекојдневна работилница. Учениците наместо...

Креативна работилница во Археолошкиот музеј

Археолошкиот музеј во Скопје оваа година во рамките на Европски денови на културно наследство и во согласнот со овогодинешната тема „Уметност и забава“ на...