Фото: Ме­ѓу­на­род­на­та по­ет­ско-кул­тур­на ма­ни­фе­ста­ци­ја „Ан­те По­пов­ски-Ан­те­во пер­о“

Во рам­ки­те на про­е­ктот „По­е­зи­ја во фар­мер­ки“, кој е со­ста­вен дел од сед­мо­то из­да­ние на ме­ѓу­на­род­на­та по­ет­ско-кул­тур­на ма­ни­фе­ста­ци­ја „Ан­те По­пов­ски-Ан­те­во пер­о“, во биб­ли­о­те­ка­та на СУГС Гим­на­зи­ја „Ра­де Јов­чев­ски-Кор­ча­гин“, се одр­жа и вто­ра­та од пред­ви­де­ни­те че­ти­ри кре­а­тив­ни ра­бо­тил­ни­ци по пи­шу­ва­ње по­е­зи­ја, но и дру­ги ли­те­ра­тур­ни твор­би. На ра­бо­тил­ни­ца­та учес­тву­ваа 30 та­лен­ти­ра­ни уче­ни­ци од шест скоп­ски сред­ни учи­ли­шта: СУГС Гим­на­зи­ја „Јо­сип Броз-Ти­то“; СУГС Гим­на­зи­ја „Ра­де Јов­чев­ски Кор­ча­гин“; СУГС Гим­на­зи­ја „Ор­це Ни­ко­лов“; СУГС Гим­на­зи­ја „Ни­ко­ла Ка­рев“; СУГС „Ге­ор­ги Ди­ми­тров“ и СУГС „Ди­ми­тар Вла­хов“.

Ка­ко и на пр­ва­та ра­бо­тил­ни­ца, ко­ја бе­ше ре­а­ли­зи­ра­на на 25 април го­ди­на­ва, мо­де­ра­то­ри, пре­да­ва­чи и обу­чу­ва­чи беа про­фе­со­ри­те по ма­ке­дон­ски ја­зик и ли­те­ра­ту­ра од Гим­на­зи­ја­та „Ра­де Јов­чев­ски-Кор­ча­гин“, Тат­ја­на Але­ксиќ и м-р Ми­тра Ми­ми Спа­со­ва. Свое пре­да­ва­ње има­ше м-р Ми­тра Ми­ми Спа­со­ва, ко­ја по­себ­но се освр­на на ин­тер­тек­сту­ал­ни­те ва­ри­ја­ции во по­е­зи­ја­та на Ан­те По­пов­ски, пре­ку што се алу­ди­ра­ше на отво­ра­ње на кре­а­тив­но-ана­ли­тич­ки­те хо­ри­зон­ти на мла­ди­те учес­ни­ци уче­ни­ци во од­нос на по­ет­ско­то тво­реш­тво на Ан­те По­пов­ски.

– Во про­гра­ма­та за че­твр­та го­ди­на по пред­ме­тот Ма­ке­дон­ски ја­зик и ли­те­ра­ту­ра, овој наш по­ет се ра­бо­ти со па­три­от­ска­та ли­ри­ка, и тоа нај­че­сто со „Вар­дар“ и „Ма­ке­до­ни­ја“, за жал са­мо на еден на­ста­вен час. Кол­ку мал­ку про­стор за да се об­јас­ни сѐ што има соз­да­де­но овој наш ве­ли­кан. Ко­ри­стеј­ќи ја мож­но­ста да се до­пре по­су­штин­ски до по­е­зи­ја­та на Ан­те По­пов­ски, и тоа бла­го­да­ре­ние на овој зна­ча­ен про­ект, име­ну­ван ка­ко „По­е­зи­ја во фар­мер­ки“, на­ша­та пр­вич­на за­да­ча бе­ше да се по­со­чат си­те ци­тат­ни сим­бо­ли, син­таг­ми, вер­со­ви што има­ат зна­че­ње на ар­хи­тек­сто­ви, кои соз­да­ва­ат ед­на но­ва ме­та­тек­сту­ал­на по­е­зи­ја. Пре­ку по­е­зи­ја­та на Ан­те се отво­ра­ат вра­ти­те на љу­бов­на­та, ин­ти­ми­стич­ка­та, де­скрип­тив­на­та (опис­на), реф­ле­ксив­на­та и се­ка­ко па­три­от­ско-та­тко­вин­ска­та те­ма­ти­ка. По­е­зи­ја­та на овој по­ет ну­ди нај­раз­лич­ни кре­а­тив­ни ре­ше­ни­ја, но уче­ни­ци­те тре­ба пр­во да се за­поз­на­ат со не­го­ви­от по­ет­ски уни­вер­зум, па по­тоа да при­ста­пат кон кре­а­тив­ни ре­ше­ни­ја што ќе би­дат инс­пи­ри­ра­ни од не­го­ви­от верс. Ток­му тоа бе­ше по­ста­ве­но ка­ко пре­диз­вик пред нив, да ос­тва­рат раз­лич­ни ре­ше­ни­ја што ќе би­дат инс­пи­ри­ра­ни од ин­тер­тек­сту­ал­но­то бо­гат­ство при­сут­но во по­е­зи­ја­та на Ан­те По­пов­ски и што ќе го прет­ста­ват во мул­ти­ме­ди­јал­на рам­ка, ка­ко што се по­е­зи­ја, сли­кар­ски ре­ше­ни­ја, ви­зу­ел­ни ре­ше­ни­ја, до­ку­мен­та­рен филм и слич­но, и исто­то тоа да го ин­тер­пре­ти­ра­ат на след­на­та ра­бо­тил­ни­ца – ре­че по­крај дру­го­то про­фе­сор­ка­та Спа­со­ва.

За по­фал­ба е се­ка­ко по­себ­на­та ан­га­жи­ра­ност и на уче­ни­кот Ме­то­ди­ја Та­сев­ски, кој за по­тре­би­те на ра­бо­тил­ни­ца­та под­го­тви и уре­ди гра­фич­ки и тех­нич­ки из­бор од по­ет­ски твор­би на Ан­те По­пов­ски, кои прет­ход­но гриж­ли­во ги изд­вои не­го­ви­от син Жорж По­пов­ски. Из­бо­рот, чие пе­ча­те­ње фи­нан­си­ски го по­кри Гим­на­зи­ја­та „Ра­де Јов­чев­ски-Кор­ча­гин“, му бе­ше по­де­лен на се­кој учес­ник на ра­бо­тил­ни­ца­та, а беа на­пра­ве­ни и фо­то­гра­фии од по­е­тот Ан­те По­пов­ски, кои исто та­ка им беа ста­ве­ни на увид на учес­ни­ци­те на ра­бо­тил­ни­ца­та.

Ка­ко што е поз­на­то, цел­та на про­е­ктот „По­е­зи­ја во фар­мер­ки“ е да ги инс­пи­ри­ра, мо­ти­ви­ра и вклу­чи сред­но­школ­ци­те во про­це­сот на приб­ли­жу­ва­ње до ма­ке­дон­ска­та по­е­зи­ја, да ги пот­тик­не да мис­лат, чи­та­ат, пи­шу­ва­ат и жи­ве­ат со ја­зи­кот на сво­ја­та ро­ди­на и да не­гу­ва­ат култ кон кни­ги­те и ви­стин­ски­те ду­хов­ни вред­но­сти, што е ос­нов­на цел и на­че­ло на це­ло­куп­но­то де­ло на Ан­те По­пов­ски.