ЈАДРАНСКА ЛИГА 2

Ко­шар­ка­ри­те на МЗТ Скоп­је Ае­ро­дром во мош­не дра­ма­ти­чен и не­из­ве­сен меч ја оствари­ја и пет­та­та по­бе­да, во ос­мо­то ко­ло на Ја­дран­ска ли­га 2, во ду­е­лот оди­гран во Са­ра­е­во со град­ски­от ри­вал Ра­бот­нич­ки со 84-82 (17-24, 21-13, 22-27, 21-21) и момент­но се иска­чи­ја на дел­ба на вто­ро­то ме­сто со 13 бо­да. Ова бе­ше и прв ду­ел на две­те еки­пи над­вор од Ма­ке­до­ни­ја. Ра­бот­нич­ки со ре­зул­тат 2-6 е на 13-то ме­сто со 10 бо­да.

МЗТ Скоп­је Аеродром во еден мо­мент во­де­ше со 63-50, а во за­врш­ни­ца­та пак, бе­ше 80-79 за Ра­бот­нич­ки.

– За­до­во­лен сум од игра­та на мо­и­те ко­шар­ка­ри во по­го­ле­ми­от дел од ме­чот, оти го контро­ли­рав­ме ре­зул­та­тот ре­чи­си 30 ми­ну­ти и ќе бе­ше ште­та ако за­гу­бев­ме. Ова е прв наш меч по па­у­за од еден ме­сец и за­тоа не бе­ше лес­но да во­диш со 13 раз­ли­ка, а по­тоа да се игра ко­га гу­биш, и за­тоа им че­сти­там на игра­чи­те за по­ка­жа­ни­от ка­ра­ктер – из­ја­ви тре­не­рот на МЗТ Скоп­је Аеродром, Ѓор­ѓи Ко­чов.

Кај МЗТ Скоп­је Аеродром нај­е­фи­ка­сен со 19 по­е­ни бе­ше Бо­јан Кр­стев­ски, по 14 по­е­ни за­бе­ле­жаа Ан­дри­ја Бо­јиќ и Дам­јан Сто­ја­нов­ски, а Да­ми­ер Питс бе­ше нај­е­фи­ка­сен кај Ра­бот­нич­ки со 20, Љу­бо­мир Мла­де­нов­ски ре­а­ли­зи­ра 17 по­е­ни.

МЗТ Скопје Аеродром во Сараево треба да игра уште со Ловќен в петок (од 12 часот) и со Младост Земун в недела (16 ч.), а Работнички со Сутјеска в петок (16 ч.) и со Широки в недела (12 ч.). Г.И.