Фото: Архива

Нивото на вистинска индивидуална потрошувачка (АИЦ) во Европската Унија во 2022 година покажува значителни разлики. Користена како мерка за материјалната благосостојба на домаќинствата, АИЦ по глава на жител изразена во стандардите за куповна моќ (ППС) варира од 69 проценти до 138 отсто од просекот на ЕУ низ земјите на ЕУ.

Според информациите што ги објави Евростат, Македонија е на 50 проценти од просекот на ЕУ, а од регионот полоши се само Албанија и Босна и Херцеговина 41 отсто или 59 проценти под просекот во ЕУ. Србија е на 53 проценти или 47 под, а Црна Гора на 63 отсто или 37 проценти под европскиот просек.

Во рамки на ЕУ, највисоко ниво има Луксембург 38 проценти или над европскиот просек, а најниско Бугарија со 31 процент под европскиот просек.

Како и во претходните години, Луксембург забележа највисоко ниво на АИЦ по глава на жител во ЕУ со 38 проценти над просекот на ЕУ, следен од Австрија и Германија и двете по 18 отсто, Холандија 16 проценти и Белгија 15 отсто над европскиот просек. Во 2022 година, девет земји на ЕУ забележаа АИЦ по глава на жител над просекот на ЕУ.

Најниски нивоа на АИЦ по глава на жител меѓу земјите од ЕУ се регистрирани во Бугарија 31 процент под просекот на ЕУ, Унгарија 29 отсто подолу, Хрватска и Летонија и двете 24 проценти подолу и Словачка 23 отсто под просекот на ЕУ.

Во текот на последните три години, АИЦ по глава на жител во однос на просекот на ЕУ бележи промени во повеќето земји на ЕУ. Помеѓу 2020 и 2022 година, нивоата на АИЦ се зголемија во 18 земји на ЕУ, особено во Бугарија (69% од просекот на ЕУ во 2022 година во споредба со 60% во 2020 година), Хрватска (76% наспроти 69%), Романија (86% наспроти 81%) ), и Ирска (94% наспроти 89%).

Спротивно на тоа, нивоата на АИЦ бележат намалување во седум земји од ЕУ. Најголеми намалувања се забележани во Данска (110% во 2022 година наспроти 121% во 2020 година), Германија (118% наспроти 124%) и Финска (109% наспроти 114%).