Ор­га­ни­за­то­ри­те на фе­сти­ва­лот „Ег­зит“, на офи­ци­јал­на­та стра­ни­ца на Фејс­бук, об­ја­ви­ја де­ка, се­пак, не­ма да има свир­ки во август на Пе­тро­ва­ра­дин­ска­та твр­ди­на во Но­ви Сад.

– Би­деј­ќи по на­ше­то пос­лед­но обра­ќа­ње до јав­но­ста здрав­стве­на­та со­стој­ба во Ср­би­ја, за жал, не се по­до­бри, а имај­ќи пред­вид де­ка здрав­је­то и си­гур­но­ста на си­те учес­ни­ци на фе­сти­ва­лот ни се на пр­во ме­сто, ве из­ве­сту­ва­ме де­ка од­бе­ле­жу­ва­ње­то на 20-годишнината на „Ег­зит“ де­фи­ни­тив­но не­ма да се одр­жи од 13 до 16 август – стои во соопштението.

На­ско­ро ор­га­ни­за­то­ри­те на фе­сти­ва­лот би тре­ба­ло да ги об­ја­ват но­ви­те да­ту­ми.

– Но­во­то по­ме­сту­ва­ње на да­ту­мот на фе­сти­ва­лот е обе­мен и се­оп­фа­тен про­цес, кој бара вре­ме, па ве мо­ли­ме за тр­пе­ние. До кра­јот на ме­се­цот ќе ги об­ја­ви­ме тер­ми­ни­те за „Ег­зит 2021“, а на­ско­ро ќе стиг­не и ве­ста во вр­ска со при­ја­ви­те и оп­ци­и­те за ре­фун­да­ци­ја на па­ри­те за влез­ни­ци­те – ве­лат ор­га­ни­за­то­ри­те.

Обо­жа­ва­те­ли­те на „Ег­зит“ се ин­те­ре­си­раа да­ли до­кол­ку ку­пи­ле кар­та за го­ди­на­ва, таа ќе им ва­жи и за след­на­та, на што до­би­ја по­твр­ден од­го­вор и нај­а­ва за по­ве­ќе де­та­ли на­ско­ро.