Во центарот на градот Штип се наоѓа Безистенот, кој по својата архитектура се издвојува од околните згради, особено сега меѓу новоградбите. Времето на неговото градење е непознато. Отсуството на декоративни елементи по неговите фасади, кои најчесто можат да укажат на една одредена епоха, во овој случај ја отежнаа задачата за поблиско датирање на овој објект.
Општиот изглед на Безистенот, а особено начинот како се изведени куполите, при што преминот од правоаголни пространства во кружна основа ги чинат плитки тромби, нè упатуваа на изворите од исламската архитектура. Се претпоставува дека Безистенот бил изграден од 16 до 17 век. Изграден е претежно од камен. Безистенот во оваа основа претставува три правоаголни пространства, покриени со масивни куполи. Неговата внатрешност е осветлена преку повеќе отвори, прозорци што се наоѓаат на куполите. Во турско време, Безистенот служел како главна чаршија каде што се продавале разни видови платна, од таму му произлегува и името. Во поново време со исчезнување на ориенталниот начин на тргување, неговата намена е изменета. За време на Австриско-турската војна, Безистенот бил запален.
Денес Безистенот му служи на градот како уметничка галерија.