Фото: Твитер

Европската комисија денеска објави четири кривични постапки против Бугарија. Процедурите се во областа на перење пари, борба против измами со средства од ЕУ, квалитетот на воздухот и безбедноста на поморството.

ЕК ја повикува Бугарија да ги спроведе европските правила против перење пари и дава рок од два месеци за одговор.

Софија пријавила целосна имплементација на правилата, но ЕК открила неколку случаи на недоследности, на пример во обврската за регистрација, лиценцирање или регулирање на давателите на услуги. Според ЕК недостига и механизам за надминување на недоследностите на податоците во националниот регистар на вистински сопственици. Друга недоследност е констатирана во примената на концептите „основање“ или „престој“ во однос на субјектите кои се должни да дадат податоци за вистинските сопственици.

Доколку Бугарија не даде задоволителен одговор во рок од два месеца, ЕК може да продолжи со кривичната постапка, се наведува во соопштението.

ЕК ги повикува Бугарија, Полска и Финска да ги почитуваат правилата за борба против измамата што влијае на финансиските интереси на ЕУ. Комисијата иницира прекршочни постапки со испраќање писма со формално известување за неправилно спроведување на правилата на ЕУ во оваа област.

ЕК идентификувала неколку прашања за усогласеност во Бугарија и Полска во однос на дефиницијата на одредени кривични дела и придружните казни, како и одговорноста на правните лица за кривични дела извршени во нивна корист.

Трите земји имаат рок од два месеци да ги преземат неопходните мерки. Во отсуство на задоволителен одговор, ЕК може да одлучи да продолжи со кривичната постапка.

ЕК ја предупредува Бугарија поради што не ги отстранила пречките за пристап до правдата во однос на квалитетот на воздухот. Европските правила предвидуваат дека кога ќе се надминат граничните вредности утврдени со законодавството на ЕУ, земјите мора да усвојат планови за квалитет на воздухот и да дефинираат соодветни мерки. Се предвидува директно засегнатите и еколошките организации да имаат право да бараат од властите да подготват планови за квалитетот на воздухот и можност да ги оспорат овие планови пред националните судови.

Во Бугарија, на организациите за заштита на животната средина или на физичките и правните лица не им се гарантира правото да одат на суд во овие случаи. ЕК ја отвори постапката во мај 2020 година и денеска забележува дека со конечната одлука на бугарскиот суд од 2021 година е потврдена практиката на одбивање пристап до правдата.

И за ова Бугарија има рок од два месеци да одговори и да ги преземе потребните мерки, во спротивно може да се упати предметот до Судот на ЕУ.

ЕК констатира и дека Бугарија не ги почитува правилата на ЕУ за морскиот транспорт., кои вклучуваат општи безбедносни упатства за опремата како што се елеци за спасување, средства за чистење отпадни води или радари на бродови што пловат под знаме на земји-членки на ЕУ.

ЕК ја отвори кривичната постапка во октомври 2019 година, Бугарија и за ова има рок од два месеца, а во спротивно, ЕК може да одлучи да се обрати до Судот на правдата на ЕУ.