Спо­ред ка­лен­да­рот на Фе­де­ра­ци­ја­та за ко­њич­ки спорт на Ма­ке­до­ни­јако­њич­ки­от клуб од Скоп­је, Ани­малс, утре на те­ре­ни­те на клу­бот во на­сел­ба­та Др­ма (Идри­зо­во), ќе ги одр­жи пр­ви­от Октом­ври­ски ко­њич­ки тур­нир и тре­то­то ко­ло од отво­ре­но­то Ли­га-пр­венс­тво во пре­скок­ну­ва­ње преч­ки за го­ди­на­ва.
 
 
Тур­ни­рот и Ли­га-пр­венс­тво­то се за­ка­жа­ни со по­че­ток во 11 ча­сота пред­ви­де­ни се два нат­пре­ва­ра во пре­скок­ну­ва­ње преч­ки со ви­со­чи­на од 0,90 до 1,20 ме­три.
 
Г.И.