Во периодот од 26.10.2020 до 1.11.2020 година сите инспекциски служби во рамките на своите надлежности извршија вкупно 4.716 контроли, од кои 1.750 се инспекциски надзори. Во овој период Државниот пазарен инспекторат (ДПИ) спроведе 2.966 контроли и 588 надзори. Контролите се спроведени според Законот за заштита на населението од заразни болести, Законот за заштита на потрошувачите, Законот за трговијата, Законот за нерегистрираната дејност, Законот за угостителската дејност, Законот за градежните материјали, Законот за занаетчиската дејност, Законот за енергетиката, Законот за метрологијата, Законот за безбедност на производите и Законот за заштита од пушењето, се вели во соопштението.

Притоа ДПИ изрече решенија за забрана за вршење дејност на седум објекти во Гостивар, Битола,Скопје и во Куманово. Прекршувањата се во делот на непочитување на здравствените протоколи, односно одржување прослави, за непочитување растојание помеѓу масите и за носење маски. При контролите ДПИ изрече 65 решенија, и тоа 4 решенија по Законот за заштита на населението од заразни болести (Скопје – 49 решенија по Законот за финансиската дисциплина – 3 решенија по Законот за нерегистрираната дејност – едно решение по Законот за трговијата – 2 решенија по Законот за угостителската дејност – едно решение по Законот за заштита на потрошувачите).

Државниот санитарен и здравствен инспекторат во истиот период изврши 91 надзор, при што изречени се 10.553 решенија, од кои 10.538 се за изолација на болни од Ковид-19 и контакти на болни од Ковид-19, а 15 решенија се за констатирани неправилности по спроведен надзор.

Инспекторатот за труд изминатата недела спроведе 572 надзора, при што издадени се 30 решенија за отсуство на ознаки за дизенфекција, промотивни материали за носење заштитни маски, евиденција на работното време, лична заштита на вработените и други непарвилности според материјалните закони.

Во истиот период Инспекторатот за транспорт изврши 66 надзори, при што изречени 4 кривични пријави за непочитување на здравствените протоколи, и тоа: 2 за непочитување на протоколот за вршење меѓународен превоз на патници на граничниот премин Деве Баир и една на граничниот премин Табановце во Штип и Струмица за непочитување на протоколот за вршење меѓуградски превоз на патници. Инспекторатот изрече и 5 прекршочни пријави, а издадени се 14 решенија и 3 платни налози.

Во периодот од 26.10.2020 до 1.11.2020 година Агенцијата за лекови и медицински средства МАЛМЕД спроведе 39 надзори во аптеки во целата држава по основ почитување на мерките на Владата на РСМ во однос на издавање антибиотици и проверка на податоци за формирани цени на заштитни средства од коронавирус. Притоа не се констатирани прекршувања на законските одредби и отстапувања од протоколите.

Инспекторатот на Агенцијата за храна и ветеринарство во истиот период спроведе 394 надзори во однос на спроведување на мерките по Законот за заштита на населението од заразни болести, а другите контроли се по Законот за безбедност на храната. Притоа издадени се 4 решенија, еден платен налог и спроведени се 28 едукации. Констатирани недостатоци за неизвршени здравствени прегледи, неспроведување општи хигиенски мерки, нерегистриран објект, производ со поминат рок.

​Од минатата недела, во согласност со измените и дополнувањата на Законот за заштита на здравјето на населението од заразни болести, сите инспекциски служби веќе постапуваат според новите поголеми овластувања при постапување со прекршителите на здравстевните протоколи. Односно, според новото законско решение, доколку на терен инспекторите констатираат дека одредено правно лице ги прекршува здравствените протоколи, во истиот момент ќе му се изрече привремена забрана за вршење на дејноста од 10 до 30 дена, односно објектот на самото место ќе биде затворен. Дополнително, според новите измени, висината на глобите ќе варира во зависност од големината на правниот субјект. За микро, мало, средно или големо претпријатие, како и соодветни глоби за одговорен на правно лице, трговец поединец или физичко лице.