Фото: Маја Јаневска-Илиева

Според податоците на Државниот завод за статистика, во второто полугодие од 2022 година, просечната цена на електричната енергија за домаќинствата во Македонија изнесувала 6.486 денари по коловат час, што претставува пораст од 12.6 % во споредба со првото полугодие.

Просечната цена на електричната енергија без данокот на додадена вредност за крајните потрошувачи, освен домаќинствата, се движела од 8.921 до 19.802 денари по коловат час по групи на потрошувачи.

Просечната цена на природниот гас без данокот на додадена вредност за крајните потрошувачи, освен домаќинствата, била од 83.766 до 90.712 денари по нм3 по групи на потрошувачи.

Просечната малопродажна цена на природниот гас за домаќинствата изнесувала 95.989 денари за нм