Шпаркасе Банка продолжува да ја зацврстува својата капиталната позиција како значајна мерка за поддршка на планираниот развој во делот на кредитниот раст. Со одлука на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка, Банката го зголеми основниот капитал за нови 20 милиони евра.
Капиталот делува како регулатор во креирањето на долгорочните цели на работењето, како и значаен инпут при креирањето на стратегиските цели за преземање поинтензивни кредитни активности. Секако, значајна придобивка од капиталното зголемување е и подобрувањето на структурата на изворите на финансирање, бидејќи нуди можности за намалување на трошоците на финансирање, а со тоа и позитивен ефект на профитабилната позиција на Банката.
Групацијата Ерсте и Штаермеркише Шпаркасе е една од водечките групации во областа на финансиски услуги во Средна и Источна Европа и опслужува повеќе од 17 милиони клиенти преку 3.200 експозитури, а за нејзината стабилност и традиција зборува фактот за непрекинато работење од близу 200 години. Групацијата континуирано ја докажува својата стратегиска определба за долгорочно делување во регионот и во Република Северна Македонија, со перманентни инвестиции за поддршка на кредитниот раст на Банката преку реинвестирање на добивката во сите претходни години од работењето како и повеќекратни докапитализации. Сето ова заборува за исклучителна посветеност во исполнување на зацртаните стратегиски цели за значаен раст и развој и зајакнување на пазарната позиција.
Шпаркасе Банка останува посветена на обезбедување континуирана финансиска поддршка на своите клиенти преку разбирање на нивните потреби, понуда на конкурентни производи, унапредување на процесите и постојано инвестирање во технологијата и дигитализацијата, опслужувајќи во моментов повеќе од 120.000 клиенти во 36 експозитури.

(Комерцијална објава)