„Алкалоид“ потпиша меморандум за соработка со уште два факултети при УКИМ

Со цел да се поттикне развојот на креативноста кај студентите, нивното лично и професионално профилирање како и подготвеноста за соочување со идни професионални предизвици „Алкалоид АД Скопје“ потпиша „Меморандум за соработка“ за програмата за практикантство со уште два факултети при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје – медицинскиот и технолошко-металуршкиот факултет.

Практиканството во „Алкалоид АД Скопје“ е заеднички проект на компанијата, Универзитетот и студентите, кои ја претставуваат идната работна сила во Република Македонија.

Генералниот директор на „Алкалоид АД Скопје“ Живко Мукаетов истакна дека како општествено одговорна компанија сакаат на студентите да им овозможат да ги зајакнат нивните професионални вештини.

-Преку оваа програма, сакаме да изградиме синергија од која бенефит ќе имаат сите инволвирани страни, а научно-истражувачката работа во земјава ќе се подигне на едно ново, повисоко ниво. Соработката на оваа тема со Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје за првпат е отпочната во април 2018 година, со Фармацевтскиот факултет и ПМФ – Институт за хемија, а првиот циклус на практиканство веќе е комплетиран во септември истата година. 11 од вкупно 17 практиканти останаа да работат во компанијата и интересно е колку малку мотив им е потребен на младите луѓе за постигнување на одлични резултати! Заради особениот интерес, одлучивме соработката да ја прошириме со уште два факултети каде истражувањата укажаа дека се јавува дефицит од кадри. Годинава, согласно важечките законски прописи во државата, ќе имаме простор за вкупно 30 нови практиканти од четирите факултети со кои имаме соработка на овој проект – истакна Мукаетов.

Јон Магдески, декан на Технолошко-металуршкиот факултет изрази благодарност и задоволство што на студентите им се укажува можност за усовршување.

-Денешното потпишување на Меморандумот за соработка со „Алкалоид АД Скопје“ во програмата за практиканство отвора можност студентите од Технолошко-Металуршкиот факултет од Скопје да стекнат практични вештини, знаења и искуство во најголемата фармацевтска компанија во земјава. Веруваме дека студентите ќе ја искористат оваа можност и стекнувајќи практично искуство, ќе ја зголемат својата атрактивност на пазарот на труд по дипломирањето – истакна Магдески.

Декан на факултетот за медицина при УКИМ, Соња Топузовска истакна дека програмите за практиканти кои ги нуди „Алкалоид, можат многу да им помогнат на студентите по медицина  во стекнување нови практични искуства, со што тие понатаму ќе можат многу полесно да применуваат некои свои теоретски знаења и да ја развијат визијата за својата иднина.

-За нас, како факултет, искуството од ангажирањето на студенти како практиканти ќе отвори перспективи за креирање нови студиски програми како и осовременување на постоечките. Ваквите иницијативи се особено важни за студентите по медицина да се охрабрат дека се повеќе се создаваат услови за надградување на нивното стручно знаење, вештини и можноста за професионална реализација во сопствената држава – рече Топузовска.

„Алкалоид АД Скопје“ и водечкиот Универзитет во земјава, преку проектот за практиканство планираат заеднички да ги разработат, адаптираат и структурно да ги усогласат програмите за едукација и развој на практикантите согласно взаемните потреби, во обем кој е оптимален за образовните програми. Првиот оглас за ангажман на новата група практиканти во компанијата се планира во март годинава.