Импресум

Издава „РЕПРО ПРИНТ“ ДООЕЛ Скопје,

ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15,  1000 Скопје

Директор
Ратко С. Лазаревски

Главен оперативен директор
Бобан Стојчевски, boban.s@novamakedonija.com.mk

Главен и одговорен уредник
Александар Димковски, aleksandar.d@novamakedonija.com.mk

Заменик на главниот и одговорен уредник
Марјан Велевски, marjan.v@novamakedonija.com.mk

Помошници на главниот и одговорен уредник
Владимир Николовски, vladimir.n@novamakedonija.com.mk
Диана Младеновска, diana.m@novamakedonija.com.mk

Уредници:
Горан Манчевски, goran.m@novamakedonija.com.mk
Весна Дамчевска, vesna.d@novamakedonija.com.mk
Роберт Митевски, robert.m@novamakedonija.com.mk
Игор Даниловиќ, igor.d@novamakedonija.com.mk

Уредник на Веб-редакција
Бисерка Велковска Блажева, biserka.v@novamakedonija.com.mk

Уредник на фотографија
Игор Бансколиев, igor.b@novamakedonija.com.mk

Уредник на техника
Дејан Јовевски, dejan.j@novamakedonija.com.mk

Лектори:
Сузана Митревска, suzana.m@novamakedonija.com.mk
Кристина Јовановска, kristina.j@novamakedonija.com.mk

Маркетинг:
е-пошта: marketing@novamakedonija.com.mk
Сашка Стојановска
тел: + 389(0) 2 5511722
Горан Анастасовски
тел:  + 389(0) 2 5511723

Печат, дистрибуција и претплата
Орце Стојаноски, orce.s@novamakedonija.com.mk 

+ 389(0) 2 5511740

+ 389(0) 2 5511734
е-пошта: pretplata@novamakedonija.com.mk

Жиро-сметка:210061231630120; НЛБ Тутунска банка - Скопје,
Даночен број: МК4030006598464
Редакција:  +389(0) 2 5511711
е-пошта: nm@novamakedonija.com.mk
веб-страница: www.novamakedonija.com.mk

Печати: Печатница Серафимовски - Скопје